Projectontwikkeling - Samenstelling module
 
Bij de samenstelling van deze module zijn diverse externe partijen bij betrokken geweest om zodoende een zo hoog mogelijke kwaliteit af te leveren. Hierbij is terdege rekening gehouden met de gebruiksvriendelijkheid, waarbij als uitgangspunt is genomen dat er niet meer functies beschikbaar moeten zijn dan echt noodzakelijk is. Daarnaast is rekening gehouden met dat er mogelijkheden moeten zijn voor koppeling met externe programma's. Chronologisch is de totale module opgesplitst in de volgende 7 submodules:
Projectinformatie;
Stichtingskosten;
Exploitatiekosten;
Rendementsberekening;
Financiering;
Liguiditeit/cashflow;
Projectadministratie.
 
Deze submodules zijn zodanig aan elkaar gekoppeld dat wanneer er in een submodule wat wordt veranderd, dat dan daarvan tevens in de ander submodules het resultaat wordt verwerkt.
Hierdoor kan men steeds nieuwe scenario's berekenen en nieuwe analyses maken welke een juiste afweging van beslissingen ondersteund. Doordat de betrouwbaarheid van begroten, plannen en informatie van projecten hierdoor worden vergroot, zal dit ten goede komen van uw meerjarenraming.
 
Projectinformatie:
 
In deze submodule wordt naast aan algemene informatie over het bouwproject ook aandacht besteed aan geografische, planologisch en uitvoertechnische informatie. Om overzicht op de totale ontwikkeling van de bouwplannen te houden wordt veel aandacht besteed aan de samenstelling van het totale ontwikkelingsplan, waarbij diverse parameters als grootte van kavel, het aantal woningen en m2 bedrijfsgebouwen worden vastgelegd.
Omdat de tijd t.g.v. rentederving een belangrijke rol speelt bij projectontwikkeling, is aan elke berekening een projectplanning gekoppeld. Met andere woorden hier legt men de basis voor een nauwkeurig grond- en opstalexploitatieberekening.
 
Stichtingkosten:
 
Om aansluiting met diverse richtlijnen en normen te verkrijgen is bij de indeling van de stichtingskosten in belangrijke mate rekening gehouden met de NEN 2631, het geen in de volgende indeling heeft geresulteerd:
H.01 Vooronderzoekskosten;
H.02 Grondkosten;
H.03 Infrastructurele kosten;
H.04 Bouwkosten;
H.05 Bijkomende kosten;
H.06 Interne kosten;
H.07 Onvoorziene kosten;
H.08 Verkoopkosten;
H.09 Financieringskosten;
H.10 Subsidies.
 
Belangrijk bij deze submodule is dat met behulp van een ingebouwde planning de rentederving automatisch zichtbaar wordt gemaakt. Daarnaast worden tevens automatisch allerlei kengetallen als prijzen per kavel, per m3 inhoud gebouw e.d. verstrekt.
 
Exploitatiekosten:
 
Indien woningen of andere gebouwen niet worden verkocht maar verhuurd, wordt hiervan exploitatiekostenberekening uitgevoerd conform de NEN 2632.
Hierbij wordt op basis van de berekende stichtingskosten de volgende deelberekeningen uitgevoerd.
H1. Vaste kosten;
H2. Energiekosten;
H3. Onderhoudskosten;
H4. Administratiekosten.
 
Rendementsberekening:
 
Op basis van eerder gemaakte keuzes wat verhuurd of verkocht zal gaan worden, kan men in een vroeg stadium van het projectontwikkelingsproces per categorie en op projectniveau de benodigde rendementen berekenen.
Voorbeelden van deze categorieën zijn:
categorie commerciële verhuur ( BAR );
categorie commerciële verhuur en verkoop;
categorie sociale verhuur ( WSW );
categorie sociale verhuur en verkoop;
categorie verkoop.

Indien men de diverse categoriën doorrekent onstaat er een projectresultaat waaruit een projectontwikkelaar zijn conclusies kan trekken m.b.t. de financiële haalbaarheid van het totale ontwikkelingsplan.
 
Financiering:
 
Tijdens de ontwikkeling van bouwprojecten dient men op een bepaald moment een keuze te maken hoe de totale investeringen moeten worden gefinancierd, met andere woorden hoeveel eigen en vreemd vermogen dient er beschikbaar te zijn. Deze verdeling wordt opgesteld vanuit een balans met daaraan gekoppeld een resultatenberekening. Uit deze balans en resultatenberekening worden belangrijke kerngetallen als RTV, REV en RVV gedestilleerd. Belangrijk is hier of er in geval van krapte aan eigen vermogen er wel voldoende mogelijkheden zijn om vreemd vermogen aan te trekken om het project financieel te kunnen uitvoeren.
 
Liquiditeit / cashflow:
 
Indien een project zowel rendabel als solvabel is, kan het toch gebeuren dat er zich op korte termijn liquiditeitsproblemen voordoen. Om deze problemen te voorzien zijn de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:
kostenverdeelstaat;
uitgavenplanning;
inkomstenplanning;

Uit deze drie componenten onstaat een liquiditeit/cashflow-overzicht op zowel project-, bedrijfs- als concernniveau. Door deze laatse koppeling kunnen mogelijke pieken en dalen onderling worden gecompenseerd.
 
Projectadministratie:
 
Tijdens de uitvoering van het ontwikkelingsproces dienen de budgetten goed bewaakt te worden. De budgettering gebeurt automatisch vanuit de eeder hiervoor omschreven ingevoerde informatie.
Deze budgettering kan plaatsvinden op detail-, hoofdstuk-, project-, en bedrijfsniveau.
De werkelijke kosten dienen vanuit de financïële administratie te worden geïmporteerd. Periodiek kan van elk project een projectverslag worden gemaakt met een huidig en te verwachten eindresultaat.
 
 
 
   
Kooiker Bouwsoftware | Spoelerstraat 48 | 7461 TW Rijssen | Tel: +31(0)548 540755 | E-mail: info@kooikerbouwsoftware.nl
Algemene voorwaarden | Kooiker Automatisering © Copyright 1998 - 2015